reportage & reflektioner

 

Matteo Ricci och Mittens Rike

2012-09-20

Den brittiske historikern och författaren Vincent Cronins (1924-2011) biografi The Wise Man from the West, som utgavs redan 1955, läste jag med största behållningförsta gången 2003. Nyligen har jag åter tagit del av och fängslats av vad man anser vara den första helt dokumenterade kontakten mellan väst och öst. Boken ger en fascinerande inblick i de världsbilder som präglade 1500- och 1600-talen i såväl europeisk som i kinesisk historia. Dessa grundläggande olikheter i världs- och kulturuppfattning sätter sina avtryck på många olika plan i kontakten mellan öst och väst än idag.

Gemensamma utgångspunkter finns dock. T ex kristendomen. Den kommer som bekant ytterst från Mellersta Östern och har faktiskt en minst lika lång historia i Kina som i vårt land. Låt mig citera ur Lars Österlins bok Korstågen till Kina (2005).

Den kristna missionen i Kina har en lång historia. Den började redan under Tangdynastin (618-907)med en av allt att döma betydande insats från en gren av den fornkyrkliga kristendomen i Främre orienten, den nestorianska kyrkan i bland annat nuvarande Iran. Den tycks ha haft ett visst inflytande vid kejsarhovet och i de högre samhällskikten i Kina. Vi vet dock inte mycket därom. Vad som ledde till att den upphörde är också höljt i dunkel.

 

Goa i Indien 1997 

Den stora insatsen i nyare tid började med den romersk-katolska missionen under Mingdynastins sista och Manchuättens första årtionden, det vill säga under hela 1600-talet och ett stycke in på följande århundrade. Den inleddes med jesuitordens enastående framgångar under den geniale jesuitmissionären Matteo Ricci (1552-1610). Den respektfulla attityd med vilken han förstod att uppträda i det kejserliga Kina – som främling och som företrädare för en ”utländsk lära” mitt i detta väldiga rike, världens största, står som en märklig kontrast till vad som kännetecknade de ofta alltför självmedvetna västerländska missionerna under senare århundraden.

 

Matteo Riccis resa från Goa i Indien till Beijing i Kina 1578-1598

Det är spännande och lärorikt att följa Den vise mannens långa resa från väst till öst, från Italien, där han föddes och växte upp, via Portugal, Goa, Melaka, Macao till Guandongprovisen i södra Kina. Lika fängslande och imponerande är det sedan att ta del av den mödosamma färden steg för steg norrut genom Mittens Rike, via Nanchang, Nanking, Tientsin ända fram till Beijing – den Förbjudna staden och kejsaren själv.

 

Melaka i Malaysia 2010

Matteo Riccis gåvor till Kinas kejsare var ett par förnämliga italienska klockor, som han sedan också lärde hovmännen att reparera och underhålla. Sin önskan att ”få vara till någon nytta” (som han uttryckte i sitt introduktionsbrev) visade han prov på genom att upprätta kartor över olika delar av världen. Med detta så belevade uppträdande smälte han snart naturligt in i den speciella miljön bland kejsarens mandariner och fick utan större svårighet tillåtelse att slå sig ned i Beijing och därifrån bedriva mission. Hans gåvor till kejsaren och hans insatser vid hovet hade ingen uppfattat som något annat än vad man i Kina räknade som tillbörlig artighet. Det fanns vid den tidpunkten ingen anledning att misstänka några bakomliggande politiska och ekonomiska intressen. Hans budskap om Jesus Kristus väckte klart intresse, helst som det framfördes på ett kultiverat sätt och man kunde märka att denne Li Ma-ton (hans kinesiska namn) också visade stor respekt för Kinas religiösa och kulturella traditioner, Konfucius’ läror inte minst.(Österlin sid 12)

 

 Macao i Kina 2003

Våren 2009 lyckades vi efter visst letande i Bejing hitta den kyrkogård där Ricci och 62 andra missionärer är begravda. Matteo Ricci har i dagens Kina ett mycket gott renommé (något vi hörde av kollegor och studenter) och hans på sin tid så kontroversiella ”missionsstrategi”, dvs att anpassa budskapet kontextuellt, är idag ett efterföljansvärt mönster.

Till sist några avslutande rader ur Österlins bok:

Under åren från 1600 till sin död 1610 lyckades Ricci lägga grunden till en växande romersk-katolsk kyrka i Kina och till begynnelsen av en kinesisk kristen litteratur. En hemlighet med dessa framgångar var hans program för genomgående ”ackommodation” av kristen teologi med kinesiskt språk och tänkande.

 

Matteo Riccis grav i Beijing 2009 

 

Hässleholm den 20 september 2012/P-M Hjort